นโยบายบริษัท

นโยบายคุณภาพ และ วัตถุประสงค์คุณภาพ

เรา ชาวซีซีเอส มีความมุ่งมั่นที่บรรลุและรักษาไว้ซึ่งคุณภาพมาตรฐานที่ยอดเยี่ยมของงานก่อสร้าง พร้อมการให้บริการที่เกี่ยวข้อง ในส่วนของการประกอบ การติดตั้ง การบริหารงานก่อสร้างโครงการ และ การให้บริการจัดหา

จากความมุ่งมั่นข้างต้น เรา ชาวซีซีเอส สามารถส่งมอบคุณภาพของงานก่อสร้างและให้บริการในราคาที่สามารถแข่งขันได้ด้วยพวกเราเข้าใจเสมอว่าลูกค้านั้นถือว่าเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจที่สำคัญนั้นเอง

สุดท้ายนี้ เราจะพิจารณาอย่างตั้งใจในส่วนของโอกาสในการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในช่วงเวลาใดๆ เพื่อมั่นใจว่าเฉพาะระดับ ความพึงพอใจสูงสุดเท่านั้นที่จะถูกส่งมอบให้ลูกค้าเท่านั้น

เพื่อสามารถบรรลุคำมุ่งมั่นที่กล่าวมา ฝ่ายบริหารได้กำหนดให้มีวัตถุประสงค์ของบริษัทดังนี้

  1. รักษาระดับความพึงพอใจของลูกค้าในระดับสูงสุดเท่านั้น
  2. เน้นการทำงานเชิงป้องกันและเชิงรุกมากกว่าการแก้ไขงาน
  3. มีการวางแผนการผลิตและบริการงานก่อสร้างอย่างเหมาะสม
  4. รักษาความสอดคล้องกับมาตรฐานความต้องการของลูกค้าและข้อกำหนดของ ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
  5. เน้นให้ทุกโครงการมีการส่งมอบตรงตามเวลาที่กำหนด
  6. พนักงานทุกคนมีความรู้ความสามารถและให้การบริการด้วยใจ
  7. ยอมรับว่าผู้ขายหรือผู้รับเหมาช่วง ถือได้ว่าเป็นคู่ค้าที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน

โสภณ เรืองกิตติกุล
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ซีซีเอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด